REGISTRUL AGRICOL

                                Declararea şi înscrierea datelor în Registrul Agricol

   În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz,clădirile utilizate ca locuintă şi construcţiile-anexe şi animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.
   Prin animale se înţeleg următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline,măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol.
   Se consideră gospodărie, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în mod comun produsele agricole obţinute.
   Datele înscrise în registul agricol constituie evidenţă primară unitară în temeiul căreia se stabilesc taxele şi impozitele locale, se emite certificatul de producător agricol, se eliberează biletele de adeverire a proprietăţii asupra animalelor şi a altor adeverinţe, conform legii.
Au obligaţia de a declara date :
1) persoane fizice cu domiciliul în Comuna Pîngăraţi care deţin terenuri agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorială a com. Pîngăraţi
2) persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi dar care deţin terenuri agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorială  a com.Pîngăraţi
3) persoane juridice cu sediul în a com. Pîngăraţi care deţin terenuri agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorială a com. Pîngăraţi
4) persoane juridice cu sediul în alte localităţi dar care deţin terenuri agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorială a com. Pîngăraţi
   Prin persoane juridice se înţelege: entităţi cu personalitate juridică cum ar fi societăţile comerciale, asociaţiile agricole, unităţile de învăţământ , unităţile sanitare, unităţile de cercetare dezvoltare în domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precumşi părţile componente ale acestora cu personalitate juridică, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi cele private, formele asociative înfiinţate conf.prevederilor Codului Silvic, unităţile administrativ-teritoriale, alte instituţii / autorităţi publice de nivel local, judeţean, regional sau central, precum şi orice alte entităţi cu personalitate juridică.
   Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
   Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.
   Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin mandatar.
    În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia in condiţiile arătate mai sus.
Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligaţia să declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică,maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obtinuţi, a morţii sausacrificării animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
În cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului".
Declararea datelor în registrul agricol al a com. Pîngăraţi se face la sediul Primăriei Pîngăraţi- Compartimentul Registrul Agricol , în fiecare zi de luni sau vineri între orele 9-11 sau cu ocazia vizitării gospodăriilor de către reprezentanţii serviciului împuterniciţi în acest scop de către Primarul comunei Pîngăraţi.
Acte necesare :
1. cerere /declaraţie ( prin orice mijloc de corespondenţă ) - în cazul persoanelor fizice sau juridice care nu se pot prezenta personal la sediul instituţiei noastre
2. CNP al tuturor membrilor gospodăriei conf. act de identitate sau certificat de naştere / căsătorie
3. actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor ( titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat moştenitor, sentinţă civilă . În cazul terenurilor aflate în folosinţă contract de arendare sau alte contracte din care rezultă dreptul de folosinţă
4. extras de carte funciară sau, după caz, plan de amplasament şi delimitare, fişa bunului imobil
5. pentru construcţii: autorizaţie de construire , proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau după caz, certificat de atestare a edificării construcţiei.
6. în cazul efectivelor de animale acte emise de către autoritatea sanitar-veterinară din care rezultă luarea în evidenţă, crotalierea, viza la zi a carnetelor de membru a asociaţiilor din care fac parte.

Sancţiuni :
    În confomitate cu prevedrile art. 20 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol declararea de date neconforme cu realitatea,refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală sau parţială a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului si persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidentele necesare in vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol,
precum şi neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţa constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1500 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) primar sau persoanele împuternicite de acesta, în cazul persoanelor fizice/juridice obligate sa declare date si informatii;
b) prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul completării registrului agricol.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Compartimentul Registrul Agricol şi la nr. de tel. 0233/240317
                                                                 PRIMAR,
                                                       Petru LUNGU-BORDEA