SERVICIUL VOLUNTAR DE URGENTA PINGARATI

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta îndeplineste sarcini de prevenire a situatiilor de urgenta, monitorizare si interventie limitata, în functie de tipurile de risc existente pe teritoriul comunei, elaboreaza planurile de interventie la nivelul comunei Pîngăraţi.

Planurile de interventie cuprind informatii referitoare la:
- actiunile de protectie - interventie;
- etapele de realizare a actiunilor;
- categoriile de servicii de salvare/interventie în caz de urgenta;
- încadrarea si mijloacele de interventie si protectie a personalului/ populatiei pentru fiecare tip de risc, pe categorii de forte si mijloace;
- zona de acoperire a riscurilor;
- alte informatii considerate necesare.
Formele activitatii de prevenire sunt: controlul, asistenta tehnica de specialitate, verificare si informarea preventiva a populatiei.

Scopurile activitatii de prevenire sunt:
- asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;
- identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale prin aprecierea posibilitatilor de aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului si bunurilor materiale;
- constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate sau implicate;
- informarea populatiei si a salariatilor privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare în situatii de urgenta.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta desfasoara activitati de informare a populatiei, salariatilor si elevilor privind pericolele potentiale la locuinte si gospodarii, operatori economici si institutiile din subordinea Consiliului Local al comunei Pîngăraţi.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta desfasoara activitati de control in domeniul apararii împotriva incendiilor si protectiei civile, la institutiile si operatorii economici din subordinea Consiliului Local al comunei Pîngăraţi si activitati de control pe linie de protectie civila la institutiile si operatorii economici din municipiu, clasificati din punct de vedere al riscurilor specifice, în conformitate cu prevederile H.G.R. 642/2005.
In baza Planului anual de pregatire în domeniul situatiilor de urgenta al comunei Pîngăraţi organizeaza, periodic, instructaje de pregatire cu inspectorii de protectie civia / responsabilii pentru situatii de urgenta de la institutiile si operatorii economici din municipiu clasificati din punct de vedere al riscurilor specifice.
Realizeaza întretinerea si verificarea sistemului de instiintare - alarmare al comunei Pîngăraţi, precum si lucrul în reteaua radio pe fecventele stabilite pentru preluarea si transmiterea în timp scurt a mesajelor de prevenire si interventie.
Executa verificarea starii de operativitate a spatiilor cu destinatie de adaposturi de protectie civila de pe raza comunei Pîngăraţi.
Activitatea serviciului se concretizeaza si in monitorizarea institutiilor si operatorilor economici surse de risc din comună.
Executa serviciu de permanenta conform regulamentului de organizare si functionare astfel încât sa se poata asigura o alarmare operativa a structurilor cu responsabilitati în situatii de urgenta.
Asigura înstiintarea in situatii de urgenta a membrilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Pîngăraţi si a Centrului Operativ.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta asigura înstiintarea, avertizarea si alarmarea populatiei, în situatii de protectie civila, prin sistemul de înstiintare - alarmare al comunei Pîngăraţi.
La interventii, în situatii de urgenta, participa împreuna cu echipele specializate de interventie organizate la institutii si operatori economici, în baza Protocolului de cooperare încheiat între institutiile din comuna Pîngăraţi implicate în solutionarea situatiilor de urgenta.

Legislatia care reglementeaza activitatea în domeniul situatiilor de urgenta
Protectie civila:
- Ordinul M.A.I. nr. 3 din 6 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 88/ 2001 Privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
- ORDONANTA DE URGENTA nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
- ORDONANTA DE URGENTA nr.25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului NR.88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
- LEGEA Nr.481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila, republicata în 2008;
- ORDONANTA DE URGENTA Nr.191 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind înfiintarea , organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgenta;
- H.G.R Nr.1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;
- H.G.R. nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
- H.G.R. Nr.2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
- ORDINUL M.A.I. nr. 712 din 23 iulie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat cu O.M.A.I nr. 786/2005;
- ORDINUL M.A.I. Nr. 718 din 30 iunie pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, modificat si completat cu O.M.A.I. nr. 195/ 2007;
- ORDINUL M.A.I. Nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc în caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta;
- ORDINUL M.A.I. Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta;
- H.G.R. Nr.642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice;
- H.G.R. Nr.547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila;
- H.G.R. Nr.560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila , precum si a celor care se amenajeaza puncte de comanda;
- H.G.R. Nr.630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile;
- ORDINUL M.A.I. Nr.647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase;
- H.G.R. nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor;
- ORDINUL M.A.I. nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice;
- ORDINUL M.A.I. Nr.684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea , pregatirea si interventia în caz de accident nuclear sau urgenta radiologica;
- ORDINUL M.A.I. Nr.886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de înstiintare, avertizare si alarmare a populatiei;
- ORDINUL M.A.I. Nr.1240/1178 din 5 decembrie 2005 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii si a Manualului primarului pentru managementului situatiilor de urgenta în caz de inundatii;
- ORDINUL M.A.I. nr. 1259 din 10/04/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de înstiintare, avertizare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civila;
- ORDINUL M.A.I. Nr.1180 din 3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind întretinerea , repararea , depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila;
- O.M.A.I. nr.192 din 2 august 2012, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine în zona costiera.
- ORDINUL M.A.I. nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;
- ORDIN comun al M.T.C.T./ M.A.I. nr 1995/ 1160 din 2005/ 2006
pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren;

Aparare împotriva incendiilor:
- LEGEA nr. 307 din 2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ORDINUL M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor;
- ORDINUL M.A.I. nr. 210 din 21/05/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
- ORDINULM.I.R.A. Nr. 605 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale;
- ORDINUL M.A.I. nr. 80 din 2009 privind aprobarea Normei metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
- ORDINUL M.A.I. nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor ;
- ORDINUL M.A.I. nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement ;
- ORDINUL M.A.I. nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;
- ORDINUL M.A.I. nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert;
- ORDINUL M.A.I. nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii;
- ORDINUL comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 551/1475 din 13.10.2006 - Anexa nr. 3 - Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure;
- Legea nr. 54 din 19 martie 2012, privind desfasurarea activitatilor de picnic.
Comunicat
Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor pe timpul sarbatorilor de iarna

Vă prezentăm câteva reguli şi măsuri ce trebuie respectate în această perioadă a anului pentru a evita producerea unor incendii care se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale:
• Bradul de Crăciun se va aşeza departe de sobele în care se face foc, de calorifere, de alte aparate de încălzire ;  se va lăsa distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau ţesături;
• Bradul va fi montat, astfel încât să nu blocheze căile de acces - uşi, scări de incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu;
• În cazul alegerii unui brad artificial se va controla dacă nu este bun conductor de electricitate;în cazul în care se va utiliza, se va da o atenţie deosebită instalaţiilor electrice care trebuie să fie bine izolate;
• Nu utilizaţi instalaţii de iluminat ornamental cu defecţiuni sau improvizaţii;
• Instalaţia de iluminat să nu fie lăsată aprinsă în perioada de timp când nu sunt persoane în încăperea respectivă, sau pe timpul nopţii;
• Nu puneţi lumânări şi artificii în brad;
• Ramurile joase ale bradului se vor îndepărta de lampa de culoare ce se va aşeza la baza acestuia;
• Darurile să nu se suspende în brad, ci să fie aşezate la baza lui;
• Persoanele care fumează nu se vor apropia de pomul de iarnă cu ţigara aprinsă, nu se vor arunca resturi de ţigări lângă suportul bradului, se va evita plasarea de scrumiere sub sau în apropierea bradului;
• Pentru intervenţie în caz de incendiu, în apropierea bradului, se va ţine un vas cu apă în care, pentru estetică se pot ţine flori. Se recomandă de asemenea, dotarea cu un stingător;
• Nu utilizaţi artificiile, petardele, rachetele şi alte mijloace pirotehnice în încăperi şi spaţii închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc şi pe terase. Astfel de activităţi se vor desfăşura în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, în aer liber, la distanţe de siguranţă faţă de oameni, clădiri, arbori şi autovehicule;
• Nu permiteţi copiilor utilizarea unor asemenea mijloace pirotehnice;
• In cazul petrecerii Revelionului la cabane sau alte construcţii amplasate izolat, atât administratorii
clădirilor cât şi participanţii trebuie să respecte cu stricteţe toate regulile şi măsurile de apărare împotriva
incendiilor, în caz contrar ei pot deveni victime sigure;
• Nu faceţi foc de tabără în imediata vecinătate a cabanelor, iar pe timp cu vânt, acestea se interzic;
• Acordaţi o atenţie deosebită utilizării în siguranţă a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos, prin evitarea supraalimentării sobelor cu sau fără acumulare de căldură, prin asigurarea supravegherii permanente şi neamplasarea acestora în zonele de circulaţie;
• Se interzice aşezarea mobilierului şi de asemenea uscarea hainelor în imediata vecinătate a acestor mijloace de încălzire;
• La părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse;
• În spaţiile de cazare din unităţile de turism nu utilizaţi şi nu permiteţi utilizarea de mijloace de încălzire improvizate;
• Nu parcaţi autovehiculele în locuri care să blocheze sau să îngreuneze accesul autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă.
În cazul în care sesizaţi un incendiu, păstraţi-vă calmul şi sunaţi la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112!
                             Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă PÎNGĂRATI